Polityka prywatności genumed.pl oraz informacja o cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies służących do realizacji usług w ramach strony www.genumed.pl

1. Definicje

1. Administrator – GenuMed, ul. Grunwaldzka 30, 43-600 Jaworzno, właściciel strony www.genumed.pl. Kontakt z administratorem można nawiązać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@genumed.pl
2. Cookies – oznacza dane informatyczne a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem www.genumed.pl, którą zarządza Administrator
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony www.genumed.pl.
5. Użytkownik – oznacza odwiedzającego stronę www.genumed.pl, na rzecz którego są świadczone usługi drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wypełniając obecny na stronie formularz kontaktowy.
2. Administrator wykorzystuje dane pozyskane w ten sposób wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przy pomocy formularza kontaktowego.
3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może być niezbędne do podjęcia akcji w Serwisie przez Użytkownika – wypełniając formularz należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail lub nr telefonu. Administrator w żaden sposób nie weryfikuje czy podane informacje zgodne są ze stanem faktycznym.
4. Administrator zapewnia poufność wszelkich danych przekazanych mu przez Użytkownika. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
6. Administrator świadcząc usługi na rzecz Użytkownika korzysta z pomocy firmy Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, która udostępnia miejsce na serwerze zapewniając nieprzerwany dostęp w sieci internetowej do Serwisu Administratora.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

3. Cookies

1. Rodzaje wykorzystywanych cookies
a. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
b. Administrator wykorzystuje Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
c. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe.
2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
a. Administrator wykorzystuje Cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu.
3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.